HotLine: 9.00 - 16:00 denně +420 608 505 736

CZEN CZK€ EUR Koš - 0 položek 0 Kč

Reklamační podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu případně je součástí daňového dokladu vyznačena u položky. Není-li uvedena řídí se dle platného ustanovení zákona. Není-li výrobcem uvedeno jinak (a jde-li o spotřebitele), činí tedy 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

Je-li závada opravitelná u zákazník či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem)
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách e-mailem na adresu prodejce nebo telefonicky na kontaktní telefon prodejce.

Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad) a popis závad a jejich projevů.

4. POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 29.11 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

CZEN
CZK€ EUR
Koš - 0 položek 0 Kč